KOLUMBÁRIUM

KOLUMBÁRIUM vánoce II

Kolumbárium

Náboženská obec CČSH v Praze 7 - Holešovicích, Farského 3, 170 00, Husův sbor (dále jen NO v Praze 7), spravuje kolumbárium ve dvou suterénních podlažích církevního domu na stejnojmenné adrese. V kolumbáriu se nachází 1208 uzavřených schránek k uložení uren (s kapacitou 3 - 4 uren na 1 schránku), 1 nové společné oddělení a 1 staré společné oddělení a dále odkladový prostor, který slouží k uložení uren z nezaplacených schránek.

Kdy máme otevřeno

Otevřeno:

ÚT 14:00 - 17:00

SO 14:00 - 17:00

NE 9:30 - 12:00 a 14:00 - 17:00

Kolumbárium je možno navštívit i v době otevření farního úřadu.

 

Pronájem schránky

Kolik pronájem stojí

Roční poplatek činí 250,- Kč za řádovou schránku a 300,- Kč za pilíř nebo za rohovou schránku (podrobněji viz Kolumbární řád).

Jak zaplatit nájemné

  • v hotovosti na farním úřadě (nájemce obdrží potvrzení o zaplacení - včetně uvedení informace o tom, do kdy má nájemné za pronájem urnové schránky zaplaceno
  • převodem na účet č.  0201205379/0800, s variabilním symbolem 30 + číslo řádové schránky (příp. 40 + č. schránky u schránek z nového společného oddělení nebo 50 + č. schránky u schránek ze starého společného oddělení)

Co je potřeba k podpisu Kolumbárijní smlouvy?

  • předně si nájemce vybere volnou schránku se dvěma klíčky,
  • s sebou si vezme občanský průkaz + příslušnou částku za nájem
  • před podpisem smlouvy požádá o souhlas svého zmocněnce i s jeho kontaktními údaji (včetně rodného čísla)

Dokumenty ke stažení

Schránky

Větší část schránek má vyměněné staré zámky za nové, některé zámky jsou ovšem staršího data - další výměny tedy provádíme průběžně podle potřeby, přičemž náklady na výměnu zámků hradí naše NO v Praze 7. U všech zámků mají být 2 klíčky – jeden je pro nájemce, druhý slouží jako rezerva a ukládá se na náš farní úřad. U starých zámků však v některých případech zámek chybí a existuje pouze jeden, který má u sebe nájemce. V případě, že je schránka se starým zámkem volná a existuje pouze jeden klíč, provádíme ve spolupráci se zámečníkem výměnu zámku a nájemci čekají, než je nový zámek s dvěma novými klíčky vyhotoven. V těchto případech děkujeme nájemcům za pochopení a trpělivost.

Jak upomínáme neplatící nájemce schránek?

Upomínky probíhají telefonicky – formou smsek nebo telefonátů a písemné upomínky formou dopisů s přiloženou složenkou k úhradě nájemného. Pro nájemce, kteří nereagují na upomínky nebo pro nájemce, kteří nám neoznámili svou aktuální adresu a podobně, vylepujeme přímo na urnové schránky oznámení. Tato oznámení slouží také jako upozornění pro příbuzné zesnulých nájemců, kteří se mají nejprve dostavit na náš farní úřad a dále nově převzít do nájmu urnou schránku včetně podepsání dvou originálů nájemní neboli Kolumbárijní smlouvy.

Vyklízení nezaplacených schránek

Pokud nájemci nehradí nájemné za pronájem urnové schránky, schránky vyklízíme do odkladového prostoru, který se nachází v II. podlaží kolumbária.

Postup v případě, že se neplatič k urnám po čase přihlásí –  pokud se neplatící nájemce k urnové schránce, resp. ostatkům zesnulých příbuzných po čase přihlásí, může požádat pracovníky farního úřadu o pronájem nové urnové schránky, podepsat novou nájemní, resp. Kolumbárijní smlouvu a urny přeložit do nově pronajaté schránky. Pokud v době před vyklizením schránky neplatil nájemné, je třeba aby danou částku před podepsáním nové nájemní smlouvy uhradil.

Důležité informace

Odnášení a přinášení uren ze schránek bez vědomí pracovníků farního úřadu NO v Praze 7 je zakázáno! Od února 2013 Rada starších NO v Praze 7 odsouhlasila novou nájemní, resp. Kolumbárijní smlouvu a nesplnění tohoto požadavku sankcionuje pokutou ve výši 1.000,- Kč a okamžitým vyklizením schránky. NO v Praze 7 se v rámci správy kolumbária řídí podle zákona o pohřebnictví, č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů a také podle zmíněných dokumentů: Kolumbárního řádu a Kolumbárijní smlouvy s nájemcem.

Přesná evidence zesnulých v našich matričních knihách je tedy povinná a zároveň potřebná. Prosíme také nájemce schránek o včasné předávání a doplňování aktuálních kontaktních údajů – včetně mailové adresy a telefonního čísla.

Jak postupujeme v dalších a sporných otázkách

  • Dědické řízení - při úmrtí nájemce schránky přechází nájemné na dědice zesnulého, včetně  nezplacených dluhů na nájemném, které jsou součástí dědictví. Je třeba, aby se pozůstalí dědicové hlásili u nás na farním úřadě a podepsali novou Kolumbárijní smlouvu – viz Kolumbárijní smlouva (nebo jiní zájemci z rodiny, pokud dědic není ze závažných důvodů k zastižení).
  • Rodinné spory - rozhodující je přání nájemce schránky, nikoli příbuzenský vztah případných dalších pozůstalých, kteří chtějí bez vědomí oficiálního nájemce klíček či přístup ke schránce.

Příklad:
V praxi to znamená, že pokud například v rodině existují dvě sestry, z nichž jedna má urnovou schránku v nájmu a druhá sestra by si přála schránku navštěvovat také, pracovníci farního úřadu nemohou bez vědomí a souhlasu oficiálního nájemce schránky (v tomto případě  první sestry) jiným osobám schránku zpřístupnit. Předně je tedy nutné, aby se pozůstalí v rodině domluvili mezi sebou, a pak mohou s konkrétním požadavkem oslovit pracovníky farního úřadu.